Mekona logo
Mekona logo

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.mekona.pl

§1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Mekona Meble, dostępny pod adresem internetowym www.mekona.pl,

prowadzony jest przez Mekona Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Dworcowej 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000122245, o kapitale zakładowym 3 168 900,00 zł, NIP 6482371642 REGON 277473873

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców

korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz

zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem

Sklepu.

§2 Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której

przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Mekona Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Dworcowej 26, 41-902, NIP 6482371642 REGON 277473873

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we

własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym

www.mekona.pl.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego

systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze

Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz

informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający

złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta

Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych

Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę

Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i

umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze sklepem

Adres sprzedawcy: ul. Dworcowa 26, 41-902 Bytom

Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@mekona.com.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: (32) 281 85 48

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 96 1050 1142 1000 0022 9322 8538

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów

podanych w niniejszym paragrafie.

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamówień na Produkty, niezbędne są:

urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:

Desktop Google Chrome 57+

Desktop Firefox Browser 52+ Desktop Opera 44+

Desktop Microsoft Edge 16+ Desktop Safari 11+

iOS Safari 11+

Opera Mobile 46+

Android Internet Browser 67+

Android Chrome 75+

Android Firefox 67+

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies,

zainstalowany program FlashPlayer.

§5 Informacje ogólne

Sprzedawca zajmuje się sprzedażą mebli oraz akcesoriów wnętrz. Przedmiotem Umowy

między Sprzedawcą a Klientem jest dostarczenie wybranych na stronie internetowej

produktów. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane

siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu

internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień

przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po

założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie

niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez

zakładania Konta.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają

podatek VAT).

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz

koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient

jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w

chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze

obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena

będzie obliczana, a

także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,

będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest

podanie następujących danych:

Imię

Nazwisko

Adres poczty elektronicznej e-mail

Numer telefonu

Adres pocztowy do wysyłek

Adres pocztowy do rozliczeń (może być taki sam jak adres wysyłkowy)

Założenie konta w sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w

Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu

jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,

w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane

w §3.

§7 Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk ,,Do

koszyka’’ (lub równoznaczny),

Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz

zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma

nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),

wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

Kliknąć przycisk ,,Zamawiam i płacę’’ oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link

przesłany w wiadomości e-mail,

Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,

opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

Produktu:

Transport firmowy,

Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

Odbiór osobisty dostępny pod adresami: ul. Dworcowa 26, 41-902 Bytom

Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatność przelewem na konto

Sprzedawcy,

płatności elektroniczne,

płatność kartą płatniczą.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim

złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie

internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i

jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi

stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu

Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy

Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje

zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku zamówień poniżej 500 zł Kupujący dokona płatności do 3 dni

kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie

zostanie anulowane.

W przypadku Zamówień o wartości powyżej 500 zł Kupujący może dokonać płatności w

formie zaliczkowej, tj. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty reszty ceny oraz kosztów

dostawy zamówionych Produktów przelewem przed dostawą lub za pobraniem przy

odbiorze (o dostępności usługi pobraniowej poinformujemy Cię przed wysyłką). W

przypadku wyboru przelewu, należy przesłać stosowne potwierdzenie jego wykonania na

adres kontakt@mekona.com.pl

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany

przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5

niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

6. W przypadku zamówienia kilku różnych Produktów o różnych terminach dostawy, które

stanowią jedno zamówienie, terminem dostawy jest najdłuższy z terminów wskazany w

opisach zamówionych Produktów.

7.W przypadku zamówienia kilku różnych Produktów o różnych terminach dostawy, Klient

ma możliwość żądania dostarczenia poszczególnych Produktów lub też dostarczenia

wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. W przypadku odbioru

częściowego (poszczególnych Produktów) koszt transportu zakupionego produktu jest

liczony przy każdym kolejnym transporcie.

8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy

do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie produktu, jednak nie wcześniej

niż po potwierdzeniu wysłanym przez Sklep. O gotowości Produktu do odbioru Klient

zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-

mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,

terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient

ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru)

lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

11. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w

następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne

lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

12. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

13. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu

Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,

partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy,

partii lub części.

Konsument może odstąpić Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od

Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez

Konsumenta oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej przed upływem tego

terminu.

Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na

adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej

Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie

można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,

jednak nie jest to obowiązkowe. Złożenie oświadczenia w formie pisemnej odbywa się

poprzez wysłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy wskazany w §3.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,

Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-

mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku

złożenia oświadczenia w formie pisemnej Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem

niezwłocznie.

Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za

niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi nie później niż

w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy,

wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu

dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

Sprzedawcę.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie

zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie

zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi

kosztami.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z

powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego,

które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym

Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował

Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument

odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu,

jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany

pocztą.

g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z

korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Produktu.

h) W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w

zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się

znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do Umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po

dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi

rzeczami

§11 Reklamacja i gwarancja

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do

reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną pod adres: kontakt@mekona.pl lub przy

wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez

Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę)

jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z

wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał

za uzasadnione.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał

za uzasadnione.

8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres: ul.

Dworcowa 26, 41-902 Bytom

9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej

treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi przy Umowie zawieranej z przedsiębiorcą jest

wyłączona. 

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których

zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji

Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/ spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/

sprawy_indywidualne.php http:// www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych

sposób rozpatrywaniu reklamacji i dochodzenia roszczeń:

oraz

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu

wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania

mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a

Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim

a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy

ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów

Polskich). Konsument ma prawo również skorzystać z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za

pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://

ec.europa.eu/consumers/odr/.

§13 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z Klientem.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w

zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7- dniowym

wyprzedzeniem.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu

cywilnego; ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, Ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).